algemene voorwaarden

algemene voorwaarden van Med Storage
gevestigd te Amsterdam
artikel 1 definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a.  Bewaarnemer: degene die goederen in bewaarneming ontvangt in de zin van sub e van dit artikel.
b.   Koelhuis: iedere ruimte die bij de bewaarnemer in gebruik is en waarin met behulp van klimaatbeheersende maatregelen goederen ter koeling kunnen worden opgeslagen en/of bewerkt. De temperatuur zal over het algemeen meer dan 0°C. bedragen dan wel, afhankelijk van de te koelen goederen, zich net onder 0°C. bewegen.
c.   Vrieshuis: hiervoor geldt dezelfde definitie als bij “Koelhuis” met dien verstande dat de temperatuur in de ruimte lager is dan 0°C.
d.  Koel/Vrieshuis: hier wordt het “Koelhuis” en het “Vrieshuis” onder één gemeen- schappelijke noemer gebracht. In deze voorwaarden gaat het dan om situaties en regels die zowel op het “Koelhuis” als op het “Vrieshuis” van toepassing zijn.
e.   Bewaarneming: één of meer van de volgende handelingen:
1.  de inslag van goederen in een Koel/Vrieshuis, mits en voorzover de inslag door de bewaarnemer geschiedt;
2.  het in opslag houden van goederen in een Koel/Vrieshuis;
3.  het koelen of invriezen van goederen in een Koel/Vrieshuis;
4.  het overige behandelen en/of bewerken van goederen in een Koel/Vrieshuis en/
of aanverwante ruimte mits en voor zover dit door de bewaarnemer geschiedt;
5.  de uitslag van goederen uit een Koel/Vrieshuis,  mits en voorzover de uitslag door de bewaarnemer geschiedt.
f.  Bewaarnemingsovereenkomst: mondeling, schriftelijk of stilzwijgend aangegane overeenkomst tot bewaarneming als bij e) gedefinieerd.
g.  Bewaargever:
–  degene die een bewaarnemingsovereenkomst als bedoeld in sub f van dit artikel met de bewaarnemer is aangegaan;
–  ceelhouder als bedoeld in sub i van dit artikel;
–  degene die in de rechten van één van de hiervoor genoemden is getreden;
–  ieder ander die handelt of zich gedraagt als rechthebbende op zodanige goederen;
–  als zodanig optredende tussenpersonen;
–  expediteurs;
h.  Ceel: een van het opschrift ceel respectievelijk “delivery order” voorzien geschrift, rechtsgeldig  ondertekend  door  of  namens  de  bewaarnemer,  waarin  verklaard wordt dat de houder daarvan gerechtigd is om een daarin genoemde hoeveelheid goederen van een daarin genoemde soort van de bewaarnemer te ontvangen.
i.    Ceelhouder: degene die zich als houder van een ceel aan de bewaarnemer kenbaar maakt door het overleggen van de ceel.
j.   Laatste aan de bewaarnemer bekende ceelhouder: degene aan wie de ceel is afgegeven en ook de ceelhouder wiens schriftelijk verzoek aan de bewaarnemer om als zodanig te worden behandeld, de jongste datum draagt, echter met dien verstande dat de bewaarnemer gerechtigd is doch niet verplicht om een ander als zodanig te beschouwen, indien hij, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, redenen heeft om aan te nemen dat deze de laatste ceelhouder is.
k.   Goederen:
Hier wordt  niet bedoeld  het juridisch  begrip “goederen”  maar  de betekenis  die hieraan in het handelsverkeer wordt toegekend in casu handelsgoederen.

l.    Opslag:
Waar in deze voorwaarden sprake is van “opslag” kan dit behoudens voor geconditioneerde ruimten ook gelden voor zogeheten “droge” opslag, zowel binnen als buiten.

artikel 2 toepasselijkheid / werkingsgebied van deze voorwaarden.

1.  Elke bewaarneming  door een bewaarnemer  en elke opdracht  daartoe  alsmede in dat verband uitgebrachte offertes zullen worden beheerst door deze algemene voorwaarden.

2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de bewaargever wordt uitdrukkelijk uitgesloten tenzij de bewaargever aan de bewaarnemer uitdrukkelijk schriftelijk te kennen geeft de Nekovri voorwaarden niet te accepteren, daar zijn algemene voorwaarden voor in de plaats te stellen en bewaarnemer daarmee uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd.

3.  Door het enkele feit van de bewaargeving  onderwerpt de bewaargever zich aan deze voorwaarden. Een afzonderlijke schriftelijke verklaring is daarvoor niet nodig.

artikel 3
vervallen

artikel 4 aard van de bewaarnemingsovereenkomst.

1.  De bewaarnemingsovereenkomst  is, voor zover deze betrekking heeft op opslag van goederen en het beschikbaar stellen van ruimte in een Koel/Vrieshuis, steeds een  overeenkomst  van  bewaarneming,  ongeacht  of  een  specifiek  aangeduide dan wel niet nader aangeduide ruimte in een Koel/Vrieshuis aan de bewaargever beschikbaar wordt gesteld.

2.  Is er sprake van een overeenkomst op grond waarvan door bewaarnemer een bepaalde afgesloten ruimte ter beschikking wordt gesteld, dan is niettemin artikel
46 van deze voorwaarden (retentierecht en pandrecht) van toepassing. De in de ter beschikking gestelde ruimte aanwezige goederen bevinden zich dan niettemin op het terrein van de bewaarnemer, zodat het retentierecht en het pandrecht onverkort van toepassing zijn.

artikel 5 risico’s en verzekering daarvan door bewaargever.

1.   Alle bewaring en/of bewerking van goederen in een Koel/Vrieshuis  zal geschieden voor rekening en risico van de bewaargever. De bewaargever dient zich tegen alle risico’s, die de opgeslagen en/of in bewerking gegeven goederen tijdens de duur van de bewaarnemingsovereenkomst kunnen treffen, steeds afdoende te verzekeren. Het tarief dat bewaarnemer hanteert, is ook niet op het verzekeren van de goederen afgestemd.

2.  In dit verband wordt ook verwezen naar artikel 52 van deze Nekovri voorwaarden.

3.  De bewaargever  dient  er bij het verzekeren  van  de in opslag  en/of  bewerking gegeven goederen bovendien rekening mee te houden dat de bewaarnemer de mogelijkheid heeft de goederen elders op te slaan, zoals geregeld in artikel 27.

artikel 6 inslag van de goederen.

1.  De bewaargever  zal ervoor  zorgdragen  dat de aangevoerde  goederen  vrij van kosten, door of namens hem bij het Koel/Vrieshuis worden aangeleverd.

2.  De bewaarnemer verstrekt bij binnenkomst van de goederen op zijn complex aan de bewaargever een ontvangstbewijs. Behoudens andere overtuigende bewijsmiddelen is dit ontvangstbewijs het bewijs dat de daarop omschreven goederen voor rekening van de genoemde bewaargever door bewaarnemer ter bewaring en/of bewerking zijn ontvangen.

3.  Indien is overeengekomen dat deze goederen op een andere plaats dan genoemd in het eerste lid van dit artikel door de bewaarnemer in ontvangst zullen worden genomen en naar het Koel/Vrieshuis vervoerd worden, zullen hiervoor de gangbare prijzen/tarieven aan de bewaargever in rekening worden gebracht.

4.  Indien goederen, alvorens deze door de bewaarnemer in ontvangst kunnen worden genomen, van overheidswege voorzien moeten zijn van begeleidende documenten, veiligheidsvoorschriften en/of documentatie, dan wel onderhevig zijn aan enig ander voorschrift (bijvoorbeeld wijze van verpakking/codering) dan dient de bewaargever daarvoor zelf zorg te dragen. De bewaarnemer is daarom nooit aansprakelijk voor de schade die de bewaargever lijdt als gevolg van het niet door de bewaargever nakomen van enig (overheids)voorschrift.

5.  Bewaargever  vrijwaart bewaarnemer  voor alle (financiële) consequenties  die het gevolg mochten zijn van het niet nakomen van de in lid vier van dit artikel genoemde verplichtingen.

artikel 7 inspectie van de ruimte in een Koel/Vrieshuis, voorafgaande aan de aankomst der goederen.

1.  De bewaargever heeft het recht de reinheid, geschiktheid en de staat van de aan hem ter beschikking te stellen ruimte in het Koel/Vrieshuis te inspecteren vóór de aanlevering van zijn goederen, nadat hij daarvoor een afspraak met de bewaarnemer heeft gemaakt.

2.   Indien de bewaargever zodanige inspectie achterwege laat of geen aanmerkingen heeft geuit omtrent de reinheid, geschiktheid of de staat van de aan hem ter beschikking te stellen ruimte – buiten de gevallen bedoeld in artikel 27 van de Nekovri-voorwaarden – zal de bewaarnemer voldaan hebben aan de verplichting tot het ter beschikking stellen van een reine en voor de opslag van de desbetreffende goederen geschikte ruimte. Voor schade en/of verliezen uit dien hoofde, is de bewaarnemer niet aansprakelijk.

artikel 8 wetten en voorschriften alsmede inspectie van overheidswege.

1. De bewaarneming is onderworpen aan de desbetreffende wetten, regelingen, richtlijnen en/of voorschriften en aanwijzingen van overheidswege.

2.  Indien zodanige wetten, regelingen, richtlijnen en/of voorschriften en aanwijzingen van overheidswege worden gewijzigd na het tijdstip waarop een bewaarnemings- overeenkomst tot stand is gekomen, zullen zodanige wijzigingen niettemin geacht worden deel uit te maken van deze overeenkomst.

3.  Indien zodanige wijzigingen een verandering ten gevolge hebben in de kosten, zal de bewaarnemer met ingang van de datum van zodanige wijziging het recht hebben de overeengekomen prijs c.q. het tarief dienovereenkomstig aan te passen.

4.  Indien als gevolg van een inspectie van overheidswege, bijvoorbeeld Douane of RVV, door bewaarnemer extra, niet voorziene werkzaamheden moeten worden verricht, is bewaarnemer gerechtigd de daarmee samenhangende kosten aan bewaargever in rekening te brengen

artikel 9 omschrijving der goederen.

1.  De bewaargever dient bij het aangaan van de bewaarnemingsovereenkomst een deugdelijke en voldoende gedetailleerde schriftelijke omschrijving van de goederen aan de bewaarnemer te (doen) verstrekken met vermelding van de verschillende soorten, hoedanigheden, gewichten, waarden, aantallen alsmede van alle andere bijzonderheden en/of specifieke eigenschappen, waarvan kennisneming door de bewaarnemer, voor een goede uitvoering van de bewaarnemingsovereenkomst van belang is.

2.  Indien het goederen betreft die onder de werking van de Wet Gevaarlijke Stoffen vallen dan wel onder enige andere wetgeving, onder andere terzake Afvalstoffen en/of Chemische stoffen, dan dient de bewaargever dat met zovele woorden aan de bewaarnemer te melden. De bewaargever vrijwaart de bewaarnemer uitdrukkelijk voor alle (financiële) consequenties die het gevolg zijn van het niet voldoen aan deze verplichting.

3.  Van colli die meer dan 1000 kg. per stuk wegen, zal de bewaargever tezamen met de bijzonderheden welke worden verstrekt over de desbetreffende partij, tevens afzonderlijk het gewicht opgeven.

4.  Indien door de bewaarnemer goederen in ontvangst worden genomen waarvan niet de volledige bijzonderheden betreffende soort, hoedanigheid, aard of eigenschappen aan de bewaargever kenbaar zijn gemaakt, dan zal de bewaarnemer door de enkele in ontvangstneming van die goederen geen kennis dragen van deze bijzonderheden. Hetzelfde geldt indien door de bewaargever bij de aanlevering van de goederen niet die informatie aan de bewaarnemer wordt verstrekt die redelijkerwijs noodzakelijk is om een juiste bewaarneming mogelijk te maken.

artikel 10 goederen van afwijkende aard en/of temperatuur.

1.  De bewaarnemer zal niet verplicht zijn goederen in ontvangst te nemen waarvan de aard, de soort, de hoedanigheid, het gewicht, het aantal, de verpakking, de producttemperatuur en/of de waarde afwijkt van de oorspronkelijke omschrijving dan wel niet voldoen aan de eisen die daaraan gesteld kunnen worden. De beoordeling geschiedt door de bewaarnemer steeds naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid.

2.  Indien de bewaarnemer er in toestemt zodanige goederen niettemin te bewaren of te bewerken, dan zullen alle noodzakelijke extra werkzaamheden voor het gereedmaken,   reinigen  of  veranderen  van  de  daartoe  beschikbaar  gestelde ruimte worden uitgevoerd door of onder toezicht van de bewaarnemer,  hetgeen zal geschieden voor rekening en risico van de bewaargever. De bewaargever zal hiervan op de kortst mogelijke termijn in kennis worden gesteld.

3. Indien de bewaarnemer constateert dat de producttemperatuur afwijkt van de opgegeven temperatuur, dan heeft bewaarnemer het recht de goederen, alvorens deze in een bewaarcel op te slaan, eerst op de opgegeven productemperatuur te brengen. De bewaarnemer  zal de bewaargever  hiervan  op de hoogte brengen. Alle hiermee samenhangende kosten zullen de bewaargever in rekening worden gebracht tegen in de branche gebruikelijke tarieven. De bewaargever zal hiervan op de kortst mogelijke termijn in kennis worden gesteld.

artikel 11 geen aansprakelijkheid voor onjuiste opgaven, mededelingen en/of aanwijzingen.

1.  De bewaargever is als enige verantwoordelijk voor een juiste en volledige opgave van de door hem ter bewaring of ter bewerking aangeboden goederen, alsmede de verpakking waarin deze zich bevinden.

2.  De bewaarnemer is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen, op welke wijze dan ook ontstaan, van onjuiste, misleidende en/of onvolledige opgaven, mededelingen en/of aanwijzingen hem door of vanwege de bewaargever verstrekt omtrent de goederen, het verpakkingsmateriaal  of de containers, noch voor de gevolgen van gebreken aan de goederen, het verpakkingsmateriaal of de containers.

3.  De betrokken bewaargever vrijwaart de bewaarnemer voor zodanige gevolgen, hoe dan ook ontstaan.

artikel 12 bijzondere wijze van bewaren der goederen.

1.  Indien  bij  het  aanleveren  der  goederen  ter  bewaring  en/of  bewerking  geen schriftelijke instructies door de bewaargever aan de bewaarnemer zijn verstrekt, zal de bewaarnemer deze goederen bewaren en/of bewerken naar eigen inzicht en op een wijze die in de branche gebruikelijk is.

2.  Indien naar de mening van bewaargever een bijzondere wijze van bewaarneming van de goederen is vereist, dan zal de bewaargever de bewaarnemer hiervan steeds tijdig schriftelijk in kennis stellen om deze de gelegenheid te geven de noodzakelijke voorbereidende maatregelen te treffen, bij gebreke van welke kennisgeving de bewaarnemer niet aansprakelijk zal zijn voor verliezen en/of schade, op welke wijze dan ook ontstaan, gedurende de bewaarneming van de desbetreffende goederen.

3.  Indien naar de mening  van de bewaargever  een bijzondere  wijze van bewaren van de goederen door de bewaarnemer wordt verlangd of door de aard van die goederen noodzakelijk wordt gemaakt, zullen alle daarmee samenhangende extra kosten voor rekening van de bewaargever zijn.
artikel 13 het verstrekken van instructies.

Alle voor de bewaarnemer bestemde aanvragen, opdrachten, instructies, aanbiedingen, verzoeken en mededelingen dienen schriftelijk aan het plaatselijk kantoor van de bewaarnemer te worden gedaan, respectievelijk verstrekt.

artikel 14 begin en einde van de bewaarneming der goederen.

1.  Er is een begin gemaakt met de bewaarneming en/of bewerking van de goederen door de bewaarnemer:
a.  indien bij inslag de goederen worden gelost door personeel van de bewaarnemer: zodra dat personeel een collo van de partij heeft aangevat;
b.   indien bij inslag de goederen niet worden gelost door personeel van de bewaar- nemer: zodra het personeel dat het lossen verricht een collo van de partij te bestemder plaatse in het Koel/Vrieshuis heeft neergezet.

2.  Er is een einde gekomen aan de bewaarneming en/of bewerking der goederen:
a.  indien bij uitslag de goederen worden geladen door personeel van de bewaarnemer: zodra het personeel een desbetreffende collo van de partij te bestemder plaatse, dat is hetzij in het voertuig of vaartuig, dan wel op een andere plaats voor een uitslag heeft neergezet;
b.   indien bij uitslag de goederen niet worden geladen door personeel van de bewaarnemer: zodra van desbetreffende collo de uitslag is verricht.

3.  Onverminderd het bepaalde in artikel 45 van deze algemene voorwaarden zullen bewaarloon en bijkomende kosten aan de bewaarnemer verschuldigd zijn over de volle periode waarvoor aan de bewaargever ruimte voor de betrokken goederen ter beschikking is gesteld.

artikel 15 afspraken omtrent het ontvangen van goederen.

Wanneer goederen door de bewaarnemer worden ontvangen voertuigen, is deze alleen verplicht om ligplaats voor schepen en gelegenheid voor het in ontvangst nemen van ladingen uit voertuigen beschikbaar te stellen, indien dit tevoren uitdrukkelijk is overeengekomen.

artikel 16 gevolgen van oponthoud.

1.  De bewaarnemer is niet aansprakelijk – zelfs niet indien tevoren ruimte is besproken
– voor oponthoud, tijdverlies, kosten of schade, van welke aard dan ook door wie dan ook geleden, tengevolge van een niet bereikbaar of niet bruikbaar of reeds ingenomen zijn van laad/losplaatsen.

2.  Indien voertuigen niet aankomen of niet kunnen worden behandeld op de daarvoor vastgestelde tijd of niet op tijd hun ligplaats of laad/ losplaats kunnen bereiken, om welke reden dan ook, zal de bewaarnemer, indien hem terzake geen verwijt treft, recht hebben op schadevergoeding, overliggeld en/ of vergoeding van onnodige kosten, tijdverlies en/of andere kosten van welke aard dan ook, die als gevolg daarvan zijn ontstaan.

artikel 17
vervallen

artikel 18 vertraging bij het aanleveren of afhalen van de goederen bij de bewaarnemer.

Indien de bewaargever aan de bewaarnemer kennis geeft dat de goederen op een bepaalde tijd bij deze laatste zullen worden aangeleverd of afgehaald en daarvoor speciale actie of inzet van de bewaarnemer wordt verlangd, is de bewaargever, indien hij de goederen niet behoorlijk en op tijd aanlevert of afhaalt aansprakelijk voor alle schade  en  kosten  daaruit  voortvloeiende  en  vrijwaart  hij  de  bewaarnemer  tegen alle vorderingen, die derden in verband daarmee tegen de bewaarnemer mochten instellen.

artikel 19 tijden der werkzaamheden.

1.  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zullen alle door de bewaarnemer aan of met betrekking tot de goederen uit te voeren werkzaamheden worden verricht op werkdagen tijdens de uren waarop Koel/Vrieshuizen normaliter geopend zijn.

2.  Indien wegens overheidsvoorschriften of maatregelen, wegens onvoorziene om- standigheden dan wel in het belang van de goederen of van de bewaargever, werkzaamheden als bedoeld in het eerste lid op andere dan de aldaar genoemde tijden dienen te worden uitgevoerd,  zal de bewaarnemer  bevoegd  zijn, zo nodig zonder voorafgaand overleg met de bewaargever, deze werkzaamheden buiten de normale werktijden uit te voeren.

3.  Indien de bewaargever verlangt dat werk wordt verricht buiten de normale werktijden, dan staat het de bewaarnemer vrij om al dan niet aan een zodanig verzoek te voldoen. De bewaarnemer zal echter niet anders dan op redelijke gronden weigeren.

4.  Alle extra kosten, welke ontstaan door het verrichten van werkzaamheden buiten de normale werktijden, komen voor rekening van de bewaargever.

artikel 20 controle der goederen bij inslag.

1.  Bij de inslag van de goederen zal de bewaarnemer het aantal colli vaststellen, tenzij de aard of de samenstelling van de partij het om praktische redenen onuitvoerbaar maakt om het aantal colli vast te stellen, dan wel dat zulks redelijkerwijs van de bewaarnemer niet kan worden gevergd, in welk geval het gewicht der partij door hem zal worden vastgesteld.

2.  De bewaarnemer is niet verplicht om goederen, welke aan hem worden toevertrouwd, te controleren, te wegen of te meten, en evenmin om die goederen te onderzoeken teneinde de aard daarvan vast te stellen, tenzij daartoe schriftelijk opdracht door hem is ontvangen en behoudens het bepaalde in lid 1 van dit artikel.

3.  Indien een opdracht als genoemd  in lid 2 van dit artikel is verstrekt, zal indien voor  zo’n  controle  specifieke  deskundigheid  wordt  vereist,  die  deskundigheid door bewaarnemer voor rekening van de bewaargever worden ingehuurd. De bewaarnemer is niet aansprakelijk voor de bevindingen van de ingeschakelde deskundige.

4.  De bewaarnemer is evenwel te allen tijde gerechtigd de goederen te controleren, te wegen, te meten of de aard daarvan vast te stellen teneinde de van de bewaargever ontvangen bijzonderheden te verifiëren.

5.  Indien bij de bewaarnemer  gerede twijfel bestaat  of de inhoud en de aard der goederen juist zijn vermeld, is de bewaarnemer te allen tijde gerechtigd doch niet verplicht om colli of containers te openen/of daaruit een monster te trekken.

6.  Indien de bewaarnemer in de gevallen genoemd in de voorgaande leden van dit artikel constateert dat het aantal, het gewicht, de maat of de aard van de goederen onjuist is opgegeven, heeft de bewaarnemer het recht de bewaarnemingsovereenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Alle kosten van het onderzoek, alsmede de door bewaarnemer als gevolg daarvan te lijden of geleden schade, komen voor rekening van de bewaargever.

7.  De bewaarnemer zal jegens de bewaargever nimmer verantwoordelijk zijn voor de omschrijving en/of aanduiding van in bewaarneming verkregen goederen.

8.  De  door  weging  verkregen  gegevens  omtrent  het  bruto  gewicht  der  goederen kunnen door de bewaarnemer worden gebezigd als grondslag voor de berekening van de hem, krachtens de bewaarnemingsovereenkomst toekomende vergoeding.

9.  De bewaarnemer oefent geen enkele ingangscontrole uit op de hem ter bewaring en/of bewerking aangeboden goederen anders dan naar aantal colli, gewicht en uiterlijk waarneembare kenmerken voor wat betreft aard en soort. De bewaarnemer is niet tot verdere controle gehouden.

artikel 21 aanwijzingen omtrent laden en lossen.

1.  Indien  partijen  zijn  overeengekomen  dat  het  laden  of  lossen  van  voertuigen zal geschieden door personeel van de bewaarnemer, zal de bewaargever ervoor dienen zorg te dragen dat de bewaarnemer, duidelijk en tijdig genoeg aanwijzingen ontvangt omtrent de wijze van laden en lossen en – indien bij aanlevering en lading uit meerdere partijen bestaat – welke goederen tot welke der afzonderlijke partijen behoren.

2.  Indien de bewaargever tekort is geschoten in het tijdig verstrekken van voldoende aanwijzingen als bedoeld in het voorgaande lid en als gevolg daarvan partijen door elkaar zijn geraakt of verkeerd zijn geladen of gelost, dan is de bewaargever een afzonderlijke vergoeding aan de bewaarnemer verschuldigd voor het eventueel sorteren of andere wijze van laden of lossen van de partijen; de bewaarnemer is nimmer aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook welke mocht voortvloeien uit door elkaar geraakt zijn of voor het niet op de juiste wijze geladen of gelost zijn van bedoelde partijen.

3.  Indien het laden der goederen door bewaarnemer geschiedt, is dit altijd in opdracht van bewaargever dan wel de door deze ingeschakelde vervoerder. Bewaarnemer is zodoende nooit aansprakelijk voor eventuele overbelading en de bewaargever vrijwaart bewaarnemer dan ook uitdrukkelijk.

4.  Indien door of vanwege  de bewaargever  wordt geladen of gelost, geschiedt  de bepaling van het moment van laden en/of lossen voor risico van bewaargever. Bewaarnemer is nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:
a)  een verkeerd moment van laden en/of lossen;
b)  een te langdurig verblijf op laad-en of losperrons;
c)  de op het moment van laden en/of lossen ter plekke heersende buitentempera- tuur.

artikel 22 waarneembare toestand van de goederen bij aankomst.

1.  Tenzij anders is overeengekomen, zullen de goederen in goede staat en – indien verpakt – in deugdelijk verpakte toestand en duidelijk gemerkt aan de bewaarnemer aangeleverd worden. Voor alle schade die over het algemeen een gevolg is van slechte of niet geschikte verpakking, is de bewaarnemer niet aansprakelijk.

2.  Indien een zogeheten BAR-code is aangebracht dient deze code op een zodanig toegankelijke plaats te zijn aangebracht en dient de plaatsing zodanig zorgvuldig te zijn geschied dat het lezen van die code met een scanner mogelijk is.

3.  Indien  goederen  in  uitwendig  zichtbaar  beschadigde  of  gebrekkige  toestand of  zonder  duidelijke  merken  arriveren,  zal  de  bewaarnemer  gerechtigd  zijn  de in ontvangstneming van deze goederen te weigeren. Deze weigering zal door bewaarnemer steeds worden gemotiveerd.

4.  Indien goederen zich bij aankomst bevinden in een beschadigde of gebrekkige toestand die uitwendig zichtbaar is, dan is de bewaarnemer gerechtigd doch niet gehouden, om voor rekening en risico van de bewaargever diens belangen tegenover de vervoerder of anderen te behartigen en voor het bewijsmateriaal omtrent hun toestand te zorgen zonder dat nochtans de bewaargever aan de wijze waarop de bewaarnemer zich van deze taak heeft gekweten, enig recht zal kunnen ontlenen.

5.  De bewaarnemer zal de bewaargever zo spoedig mogelijk op hoogte brengen van de getroffen maatregelen, zonder dat deze, op grond van het achterwege blijven van een zodanig bericht, enige aanspraak tegenover de bewaarnemer zal kunnen doen gelden.

6.  Alle kosten die samenhangen met de in dit artikel genoemde acties van de zijde van bewaarnemer zijn voor rekening van de bewaargever.

artikel 23 weigering van opslag van goederen.

1.  De bewaarnemer  heeft het recht om goederen  die voor bewerkingen/of  opslag worden aangeboden te weigeren. De bewaarnemer zal bij de beoordeling handelen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid.

2.  Naast de in artikel 20 lid 6 en 22 lid 3 genoemde gevallen zullen goederen in ieder geval geweigerd kunnen worden indien:
a)  de goederen niet voldoen aan de in artikelen 8 en 9 genoemde voorwaarden en voorschriften;
b)  de goederen gevaar en/of schade kunnen opleveren voor andere in de Koel/
vriesruimte opgeslagen goederen;
c)  de goederen niet correct en/of deugdelijk zijn verpakt;
d)  de goederen zintuiglijk beschouwd niet in orde lijken te zijn;
e)  de goederen niet op de voorgeschreven  en/of overeengekomen  temperatuur worden aangeleverd;
f)   op daartoe strekkend verzoek de herkomst van de goederen niet kan worden medegedeeld en aangetoond.

3.  De bewaarnemer  heeft  het recht  de bewaarneming  te weigeren  van goederen welke  naar  zijn  oordeel  wegens  hun  aard,  toestand  of  anderszins  gevaar  of schade voor andere goederen en/of personen of voor het Koel/Vrieshuis en/of de koelinstallatie opleveren. Dit geldt ook indien de bewaarneming van deze goederen is overeengekomen, echter zal de bewaarnemer in dat geval de weigering motiveren.

artikel 24 wijze van stapelen van de goederen.

1.  De wijze van stapelen van de goederen, zal door de bewaarnemer volgens goed vakmanschap worden bepaald.

2.  Indien het in het belang der goederen, wegens aard of verpakking dan wel om andere redenen noodzakelijk is om de goederen op andere wijze te stapelen dan redelijkerwijze door bewaarnemer was te voorzien, zullen het meerdere bewaarloon en de bijkomende kosten welke daaruit voortvloeien aan de bewaargever in rekening worden gebracht.

3.  Indien de goederen op door de bewaargever gestapelde pallets worden aangeleverd maar  veiligheidseisen  een  andere  wijze  van  stapelen  of  extra  voorzieningen vorderen, zullen de goederen door bewaarnemer, op kosten van de bewaargever worden overgestapeld en/of zullen die extra voorzieningen worden getroffen.

artikel 25 eigen verantwoordelijkheid voor de bewaargever.

1.  Het  verstrekken  van  opdrachten  aan  bewaarnemer  al  dan  niet  gedetailleerd, ontslaat bewaargever niet van de eigen verantwoordelijkheid  en zorg om zonodig met regelmaat de door hem ter bewaring en/of bewerking aangeboden goederen in het Koel/Vrieshuis te inspecteren.

2.  Het bovenstaande is van bijzonder belang in al die gevallen waarbij sprake is van een kritische temperatuurgrens en/of andere kritische omstandigheden (bijvoorbeeld luchtvochtigheid en ventilatie) die voor een juiste bewaring van de goederen van belang kunnen zijn.

artikel 26 temperatuur en luchtvochtigheid.

1.  De in dit artikel respectievelijk deze algemene voorwaarden genoemde temperatuur- begrippen worden als volgt gedefinieerd:

Buitentemperatuur:
De door het KNMI vastgestelde buitenluchttemperatuur voor enige dag en enig tijd- stip op die dag in enige regio van Nederland.
Bewaartemperatuur:
De door bewaargever verlangde, in C. uitgedrukte temperatuur waarbij de goederen in een Koel-of Vrieshuis moeten worden bewaard, dan wel moeten worden bewerkt. Deze temperatuur wordt door de bewaargever geregistreerd.
Producttemperatuur:
De door de bewaargever verlangde, zo constant mogelijke temperatuur in C., ge- meten in de kern van een product dan wel gemeten in de kern van een verpak- kingseenheid. De gewenste producttemperatuur  wordt bereikt nadat de goederen tenminste een aantal weken in een Koel-of Vrieshuis zijn opgeslagen. De product- temperatuur wordt uitsluitend opgenomen en geregistreerd indien dit uitdrukkelijk bij het aangaan van de bewaarnemingsovereenkomst is overeengekomen.

2.  Indien tussen de bewaargever  en de bewaarnemer  geen bewaartemperatuur  in de zin van lid 1 van dit artikel is overeengekomen, bij welke de goederen moeten worden bewaard of bewerkt, dan zal de bewaarnemer de bewaartemperatuur naar beste weten en ervaringsgegevens bepalen. De bewaarnemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de aldus gemaakte keuze van bewaartemperatuur.

3.  De  bewaarnemer  zal  de  bewaartemperatuur  tenminste  tweemaal  per  etmaal  – dagen waarop het Koel/Vrieshuis normaliter gesloten is uitgezonderd – controleren en zorgen dat deze temperatuur zoveel mogelijk gehandhaafd blijft.
Geringe schommelingen, onder meer ontstaan bij het inslaan en uitslaan van goe- deren, het openen van deuren, het ontdooien van luchtkoelers,  het sneeuw- en ijsvrij maken van koelspiralen enz., zullen niet als afwijkingen worden beschouwd.

4.  Bezwaren tegen afwijkingen van de overeengekomen bewaartemperatuur zullen onmiddellijk na het constateren hiervan schriftelijk aan de directie van het Koel/ Vrieshuis moeten worden gemeld.

5.  Een bepaald vochtigheidsgehalte van de lucht wordt niet gegarandeerd, tenzij uit- drukkelijk overeengekomen en onverminderd ook bij een zodanige garantie toege- stane schommelingen.

6.  Indien door bewaargever bij de bewaarnemer goederen ter opslag worden aan- geboden welke gevoelig zijn voor kooldioxyde-schade (CO² schade), een kritische bewaartemperatuur  of anderszins speciale aandacht verlangen, dan dient de be- waargever dit vooraf aan de bewaarnemer expliciet te melden. Bij gebreke van een dergelijke mededeling is bewaarnemer in ieder geval niet aansprakelijk voor schade als gevolg van genoemde omstandigheden.

artikel 27 plaats van opslag en verplaatsing van de goederen.

1.  De bewaarnemer is te allen tijde bevoegd om de goederen te bewaren in zodanige ruimte in enig Koel/Vrieshuis als hij daarvoor beschikbaar kan stellen. Uitgangspunt daarbij is dat de ruimte, in algemene zin beschouwd, geschikt moet zijn voor het doel dat partijen met de bewaarnemingsovereenkomst voor ogen staat.

2.  Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, staat het de bewaarnemer vrij te allen tijde de hem ter bewaring aangeboden goederen over te brengen naar een ander Koel/Vrieshuis, mits dit geschikt is voor de desbetreffende soort goe- deren. In dit geval blijft de oorspronkelijke bewaarnemer de bewaarnemer en de oorspronkelijke  bewaargever  de bewaargever. Behoudens  de omstandigheid  dat een onverwijlde overbrenging van de goederen naar een ander Koel/Vriehuis on- ontkoombaar is, zal de bewaarnemer vóór het overbrengen van de goederen de be- waargever van zijn voornemen per fax of per e-mail in kennis stellen onder opgave van het adres van de nieuwe koel/vriesruimte teneinde de bewaargever in de gele- genheid te stellen de nieuwe koel/vriesruimte te inspecteren. Indien de bewaargever niet binnen 12 uur (op werkdagen) na ontvangst van de hierboven bedoelde opgaaf schriftelijk te kennen heeft gegeven tegen het voornemen bezwaar te hebben, wordt de bewaargever geacht met het overbrengen te hebben ingestemd. Indien de be- waarnemer de bewaargever van de wijziging op de hoogte heeft gebracht is artikel
7 onverkort van toepassing.

3.  De kosten van deze verplaatsing alsmede het transportrisico komen uitsluitend dan voor rekening van de bewaargever indien de overbrenging moet geschieden in het belang van de goederen of ten gevolge van omstandigheden die de bewaarnemer naar eisen van redelijkheid en billijkheid niet kunnen worden toegerekend.

artikel 28 vervoermiddelen, verpakkingsmateriaal en containers.

1.  De bewaargever draagt er zorg voor dat de vervoermiddelen, verpakkingsmateria- len en/of containers welke door of namens hem voor het vervoer van de goederen ter beschikking worden gesteld, te allen tijde volledig zijn, met alle toebehoren en in een schone, dichte en gezonde staat verkeren.

2. De enkele acceptatie van zodanige vervoermiddelen, verpakkingsmaterialen of containers zal in geen enkel geval betekenen dat de bewaarnemer daarmee stil- zwijgend erkent dat aan de vereisten in het vorige lid is voldaan.

3.  Indien de vervoermiddelen, verpakkingsmaterialen  of containers niet voldoen aan deze vereisten is de bewaarnemer niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade of verlies van welke aard dan ook en vrijwaart de bewaargever hem tegen en is hij aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende gevolgen op welke wijze dan ook ontstaan.

4.  Indien als gevolg van enig overheidsvoorschrift  door of vanwege de bewaargever aangeleverde verpakkingsmaterialen en emballage op een voorgeschreven wijze moeten worden afgevoerd en/of vernietigd, komen alle daarmee samenhangende kosten voor rekening van opdrachtgever.

artikel 29 goederen waarop kosten te betalen zijn.

1.  De bewaarnemer is in geen geval verplicht tot aanvaarding van goederen waarop vracht, belastingen, rechten, boetes en/of andere lasten of kosten, van welke aard dan ook, moeten worden betaald tenzij door of vanwege bewaargever voldoende zekerheid is gesteld.

2.  De bewaargever is aansprakelijk voor en vrijwaart bewaarnemer voor alle vracht, belastingen, rechten, boetes en/of andere lasten of kosten, van welke aard dan ook, welke in verband met de goederen moeten worden betaald.

3.  Alle vracht, belastingen, rechten, boetes en/of andere lasten of kosten hoe dan ook genaamd, welke bij aankomst of achteraf moeten worden betaald, dienen door de bewaargever bij vooruitbetaling te worden voldaan. Aangezien deze vooruitbetaling naar zijn aard kortstondig is zal daarover geen rente worden vergoed.

4.  De bewaarnemer is nimmer aansprakelijk voor, noch verplicht tot terugvordering van vracht, belastingen, boetes en andere lasten en kosten, hoe dan ook genaamd, welke door hem te veel zijn betaald, tenzij de bewaarnemer naar eisen van redelijk- heid en billijkheid niet de vereiste zorgvuldigheid in acht heeft genomen. Aan de bewaargever, terzake van zodanige lasten of kosten gepresenteerde nota’s zullen door hem als juist en correct worden geaccepteerd tenzij de bewaargever daarte- gen vooraf bezwaar heeft gemaakt.

artikel 30 rechten, belastingen en wettelijke verplichtingen. Douane-entrepot.

1.  Indien goederen onderworpen zijn aan douane- en accijnsbepalingen of aan andere belasting- en/of overheidsvoorschriften (b.v. Landbouwregelingen) dient de bewaar- gever steeds tijdig alle inlichtingen, welke door de bewaarnemer verlangd worden te verstrekken, teneinde hem in staat te stellen desbetreffende opgaven in te dienen.

2.  De bewaargever is aansprakelijk voor alle onjuiste gegevens, die door of namens hem te dier zake mochten zijn verstrekt.

3.  De bewaarnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de juistheid van de op een geleidebiljet vermelde gegevens. De bewaarnemer is slechts gehouden tot een controle van gewichten, aantal colli en omschrijving der goederen. Dit laatste overi- gens alleen indien dit voor hem uiterlijk waarneembaar is. De bewaargever vrijwaart de bewaarnemer uitdrukkelijk voor alle schade die mocht voortvloeien uit een op basis van een opgave van bewaargever niet juist ingevuld zijn van geleidebiljetten.

4.  De bewaarnemer is nimmer aansprakelijk voor het controleren, innemen, bewaren, invullen of afgeven van welke documenten dan ook, noch voor de inhoud van zulke documenten, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat of zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen als een door de bewaarnemer te leveren prestatie.

5.  Indien goederen op verzoek van de bewaargever in een gesloten of open Douane entrepot moeten worden opgeslagen dan dienen die goederen steeds juist en dui- delijk onderscheidend te worden gekenmerkt, in het bijzonder wanneer het (nage- noeg) identieke verpakkingen betreft en waarvan de inhoud niet eenvoudig is vast te stellen. Schade als gevolg van verwarring en/of verwisseling van goederen die niet aan deze voorwaarden voldoen komt niet voor rekening van de bewaargever.

artikel 31 toegang.

1.  De toegang tot de terreinen en de gebouwen van het Koel/Vrieshuis zal de bewaargever of iemand namens hem, slechts zijn toegestaan met schriftelijke toestemming van de bewaarnemer of – in geval een ceel in omloop is – op vertoon van de ceel en uitsluitend gedurende de normale openingstijden van het Koel/Vrieshuis. Bij bezoek aan het Koel/Vrieshuis dient de bewaargever of de persoon namens hem, zich altijd eerst bij de bedrijfsleiding te melden.

2.  Alle personen, die zich namens of vanwege de bewaargever op de emplacementen van de bewaarnemer bevinden, waaronder ook begrepen het personeel, alsmede diegene die het personeel begeleiden van de schepen, wagons en voertuigen, welke op de emplacementen aankomen, zijn verplicht nauwlettend de ter plekke geldende regels, voorschriften, formaliteiten en aanwijzingen van de Douane- Keuringsdienst- en andere autoriteiten (b.v. AID en RVV) met betrekking tot hygiëne, orde en veilig- heid in acht te nemen.

3.  Het in lid 2 bepaalde geldt ook voor de aanwijzingen of instructies gegeven door of namens de bewaarnemer.

4.  Toegang tot de terreinen wordt alleen onder geleide van daartoe door de directie van het Koel/Vrieshuis aangewezen personen verleend.

5.  Alle personen en voertuigen begeven zich op eigen risico op de emplacementen van de bewaarnemer. De bewaarnemer is nimmer aansprakelijk zijn voor verlies of schade van welke aard dan ook daarbij geleden.

6.  De bewaargever is aansprakelijk voor alle verlies en/of schade te nadele van de bewaarnemer, van welke aard dan ook, ontstaan door handelingen of nalatigheden van een ieder, die – al dan niet in dienst van de bewaargever – ingevolge diens op- dracht of toestemming aanwezig is op de emplacementen van de bewaarnemer.

7.  De bewaargever vrijwaart de bewaarnemer tegen alle vorderingen, van welke aard dan ook, die door derden tegen de bewaarnemer worden ingesteld en welke het gevolg zijn van het niet nakomen door bewaargever of door deze ingeschakelde personen van de in dit artikel genoemde voorschriften en instructies.

artikel 32 duur van de bewaarnemingsovereenkomst.

1.  Een bewaarnemingsovereenkomst, welke is aangegaan voor een bepaalde periode, eindigt door het enkel verstrijken van die bepaalde periode, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

2.  Indien een bewaarnemingsovereenkomst  voor onbepaalde tijd is aangegaan, heb- ben partijen het recht de overeenkomst te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

3.  Indien celen zijn afgegeven, zullen deze binnen 24 uur na de opzegging aan de bewaarnemer worden toegezonden, opdat de opzegging daarop kan worden aan- getekend. Het ontbreken van zodanige aantekening kan echter niet aan de bewaar- nemer worden tegengeworpen.
artikel 33 het terugnemen van de goederen na beëindiging van de bewaarnemingsovereenkomst.

1.  Onverminderd de bepalingen van artikel 35 van deze algemene voorwaarden is de bewaargever verplicht zijn goederen terug te nemen uiterlijk op de laatste dag van de periode waarvoor de overeenkomst loopt, zulks na betaling van al hetgeen, uit welke hoofde dan ook, aan de bewaarnemer verschuldigd is en na teruggave van de ceel of delivery-order, indien deze daarvoor is uitgegeven; een en ander tenzij de bewaarnemer instemt met een verlenging van de bewaarnemingsovereenkomst.

2.  Indien de bewaargever nalaat één van deze verplichtingen na te komen, dan is de bewaarnemer gerechtigd alle maatregelen te treffen die nodig zijn voor de ontrui- ming van de ter beschikking gestelde Koel/Vrieshuisruimte,  daaronder begrepen het verplaatsen van de goederen naar een andere Koel/Vrieshuisruimte,  dit alles voor rekening en risico van de bewaargever. Bovendien zal de bewaarnemer alsdan het recht hebben op een vergoeding van alle directe en indirecte kosten alsmede schade, van welke aard dan ook, welke van die nalatigheid het gevolg zijn.

artikel 34 tussentijds terughalen van de goederen door bewaargever.

Met inachtneming van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald, zal de bewaargever het recht hebben te allen tijde zijn goederen terug te nemen na betaling van alle bedragen door hem uit welke hoofde dan ook, aan de bewaarnemer verschuldigd.

artikel 35 tussentijdse beëindiging van de bewaarnemingsovereenkomst  door de bewaarnemer op grond van dringende redenen.

1.  De bewaarnemer heeft te allen tijde het recht, indien hij een dringende reden daar- toe aanwezig acht, om de bewaarnemingsovereenkomst  vóór de afloopdatum of vóór de voltooiing van de werkzaamheden zonder ingebrekestelling te ontbinden.

2.  Een dringende redenen zal onder andere aanwezig zijn, zulks te beoordelen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid:
a.  indien de bewaargever één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden of één van de voorwaarden van de bewaarnemingsovereenkomst  niet is nage- komen of in strijd daarmee heeft gehandeld;
b.   indien de aanwezigheid van de goederen aanleiding geeft tot vrees voor verlies van of schade aan andere goederen of aan het Koel/Vrieshuis, dan wel voor dood of lichamelijk letsel van personen dan wel dieren;
c.   indien de goederen aan bederf onderhevig zijn of indien daarin veranderingen optreden, welke aanleiding geeft om aan te nemen dat zij in kwaliteit achteruit gaan en de bewaargever nalaat duidelijke instructies te geven om dit te voorko- men of op te heffen;
d.  indien de Koel/Vrieshuisruimte, welke voor de uitvoering van de bewaarnemings- overeenkomst wordt gebezigd, geheel of gedeeltelijk wordt vernield als gevolg van brand of door welke andere wijze dan ook ongeschikt wordt voor Koel/ Vrieshuisopslag resp. Koel/Vrieshuiswerkzaamheden;
e.   indien het goederen betreft die door een daartoe bevoegd overheidsorgaan zijn afgekeurd of wanneer het bevoegde overheidsorgaan heeft bepaald dat zij niet c.q. niet meer zijn toegelaten in Nederland.

artikel 36 bijzondere maatregelen.

1.  Onverminderd hetgeen is bepaald in het voorgaande artikel heeft de bewaarnemer het recht om voor rekening en risico van de bewaargever terstond alle maatregelen te nemen, die de bewaarnemer noodzakelijk acht, daaronder begrepen vernietiging van de goederen, indien er naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, bij het achterwege laten van zodanige maatregelen gevaar ontstaat voor verlies of bescha- diging van de goederen zelf, van andere goederen of van het Koel/Vrieshuis dan wel voor dood of lichamelijk letsel van personen of dieren.
Alle daarmee samenhangende kosten, daaronder begrepen die van destructie, ko- men voor rekening van de bewaargever.

2.  De bewaarnemer zal aan de bewaargever of – indien er een ceel in omloop is – aan de laatste hem bekende ceelhouder kennis geven van de maatregelen die genomen zijn.

3.  In geval van vernietiging van de goederen geschiedt zodanige kennisgeving aan de ceelhouder op de wijze bepaald in artikel 48 van deze algemene voorwaarden.

4.  De bewaarnemer is te allen tijde bevoegd om de krachtens dit artikel uit het Koel/ Vrieshuis verwijderde goederen in het openbaar te doen verkopen op kosten van de bewaargever. Is vanwege de toestand van de goederen grote haast geboden, dan wordt, ter beperking van de schade met een openbare verkoop gelijk gesteld een onderhandse verkoop waarbij de prijs tenminste het gemiddelde is van een door twee onafhankelijke taxateurs vastgestelde waarde bij een geforceerde onder- handse verkoop.

5.  De bewaarnemer zal niet eerder tot een openbare verkoop overgaan dan nadat de bewaargever zo mogelijk bij aangetekend schrijven of – in een geval als bedoeld in artikel 48 van deze algemene voorwaarden – door middel van een advertentie is gesommeerd de goederen tegen voldoening van alle terzake aan de bewaring verschuldigde bedragen af te halen en de bewaargever daarmee ingebreke blijft hieraan binnen één week na verzending van vermeld aangetekend schrijven, resp. na het verschijnen van de advertentie te voldoen, met dien verstande dat indien de toestand van de goederen dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid nood- zakelijk maakt, de verkoop binnen kortere termijn kan plaatsvinden.

6.  De bewaarnemer is verplicht de opbrengst van de goederen na aftrek van alle hier- op gevallen kosten en van eventuele vorderingen op de bewaargever, zo mogelijk binnen één week na ontvangst, aan de bewaargever af te dragen, bij onmogelijkheid waarvan het bedrag in depot zal worden gehouden.

7.   Indien het ter behoud van de in bewaring gegeven goederen noodzakelijk is om extra werkzaamheden te verrichten of extra kosten te maken is bewaargever gehouden de daaraan verbonden kosten aan de bewaarnemer te voldoen, ook als deze extra werkzaamheden/kosten uiteindelijk niet tot het gewenste resultaat hebben geleid.

artikel 37 verbod van terbeschikkingstelling aan derden.

De bewaargever zal, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de bewaar- nemer de hem ter beschikking gestelde Koel/Vrieshuisruimte niet ter beschikking van derden stellen.

artikel 38 overdracht door de bewaarnemer.

Het is de bewaarnemer toegestaan zijn rechten en verplichtingen uit een bewaarne- mingsovereenkomst over te dragen aan een derde mits de continuïteit van de bestaan- de bewaarnemingsovereenkomsten  is gewaarborgd.

artikel 39 reparaties aan Koel/Vrieshuisruimte.

1.  Onverminderd het bepaalde in artikel 55 en 56 van deze algemene voorwaarden zal de bewaarnemer de Koel/Vrieshuisruimte te allen tijde behoorlijk onderhouden en in bedrijfszekere staat houden.

2.  De bewaarnemer heeft te allen tijde het recht om onverwijld zodanige herstel-, wederopbouw-, en/of verbouwingswerkzaamheden  aan het Koel/Vrieshuis te laten uitvoeren welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn om dit te onderhouden en in bedrijfs- zekere staat te houden.

3.  De bewaargever stemt ermee in dat de bewaarnemer de goederen van de bewaar- gever in verband met herstel-, wederopbouw-, en/of verbouwingswerkzaamheden overbrengt naar een andere Koel/Vrieshuisruimte van zichzelf of derden, ook indien overeengekomen is, dat goederen in een bepaalde Koel/Vrieshuisruimte zullen wor- den bewaard. De verplichting van de bewaargever zoals geformuleerd in artikel 27 lid 2 is ook onder deze omstandigheden van kracht.

4.  De bewaargever ziet – onverminderd het bepaalde in artikel 55 van deze algemene voorwaarden – af van het vorderen enige vergoeding voor verlies of voor schade direct of indirect veroorzaakt door zodanige reparaties-, herstel-, en/of verbouwings- werkzaamheden alsmede van tijdelijk gemis van de Koel/Vrieshuisruimte die hem beschikbaar is gesteld.

artikel 40 reinigen van koel/vrieshuisruimte.

1.  Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen is de bewaargever bij het einde van de bewaarnemingsovereenkomst  gehouden alle kosten verbonden aan het reinigen en/of repareren van de Koel/Vrieshuisruimte,  die is gebruikt ten be- hoeve van diens goederen, aan de bewaarnemer te vergoeden voorzover die kosten het gevolg zijn van door of vanwege de bewaarnemer en/of diens goederen veroor- zaakte omstandigheden.

2.  Indien door bewaargever speciale voorzieningen zijn aangebracht in de aan hem ter beschikking gestelde ruimte of deel van een ruimte, dan dient de toestand zoals die was ten tijde van het aangaan van de bewaarnemingsovereenkomst  te worden hersteld, tenzij partijen anders overeenkomen.

artikel 41 geen verplichting tot vervangende Koel/Vrieshuisruimten in geval van een calamiteit.

Indien Koel/Vrieshuisruimte, die beschikbaar is gesteld aan een bewaargever, geheel of gedeeltelijk wordt beschadigd of ongeschikt wordt voor Koel/Vrieshuisopslag of Koel/Vrieshuiswerkzaamheden, ten gevolge van brand of enige andere onvoorziene omstandigheid, zal de bewaarnemer niet verplicht zijn andere Koel/Vrieshuisruimte beschikbaar te stellen. De bewaarnemer zal onder die omstandigheden echter al het redelijkerwijs mogelijke doen om vervangende Koel/vriesruimte te vinden.

artikel 42 prijzen/tarieven.

1.  Tenzij met zoveel woorden een prijs/tarief is overeengekomen, zal de bewaargever de prijzen/tarieven verschuldigd zijn welke gewoonlijk door de bewaarnemer in rekening worden gebracht en welke in de branche gebruikelijk zijn.

2.  De overeengekomen prijzen/tarieven betreffen alleen de in de bewaarnemingsovereenkomst uitgedrukte werkzaamheden van de bewaarnemer. In het geval dat de werkzaamheden niet zijn gespecificeerd, wordt alleen bedoeld: inslag, het inkoelen of invriezen, het in opslag houden en de uitslag van de goederen.

3.  Alle andere kosten, zoals b.v. voor verplaatsing, behandeling en/of bewerking, ook indien niet genoemd in deze algemene voorwaarden, zullen in rekening worden ge- bracht tegen tarieven en op de condities welke bij de bewaarnemer en in de branche gebruikelijk zijn.

artikel 43 wijzigingen in prijzen/tarieven.

1.  Indien de kostprijs van de bewaarnemer wordt beïnvloed door wijzigingen in de arbeidskosten of door enige andere factor, welke niet in de macht van de bewaar- nemer is gelegen, dan wel er sprake is van heffingen van overheidswege, dan is de bewaarnemer gerechtigd de met de bewaargever overeengekomen prijzen/tarieven dienovereenkomstig te wijzigen.

2.  Zodanige wijzigingen in prijzen/tarieven zullen zo spoedig mogelijk ter kennis van de bewaargever of – indien er een ceel in omloop is – van de laatste aan de bewaar- nemer bekende ceelhouder worden gebracht en zullen uiterlijk drie maanden na de kennisgeving in werking treden.

3.  Indien de prijzen van energie in één keer met meer dan 5% worden verhoogd, heeft de bewaarnemer het recht de financiële gevolgen van deze prijsverhoging onmid- dellijk en in zijn geheel aan de bewaargever door te berekenen, d.w.z. met ingang van het tijdstip dat de nieuwe energieprijzen voor de bewaarnemer gaan gelden.

artikel 44 werkzaamheden uit te voeren voor de bewaargever.

1.  Indien bewaargever  met betrekking  tot zijn goederen  werkzaamheden  wenst te laten verrichten, die buiten de reeds overeengekomen bewaarneming vallen, zullen deze worden opgedragen aan de bewaarnemer tegen de prijzen/tarieven en op de voorwaarden van de bewaarnemingsovereenkomst  of, indien deze daarover zwijgt, tegen de in de branche gebruikelijke prijzen/tarieven. Deze werkzaamheden vallen ook onder de werking van deze algemene voorwaarden, met dien verstande echter, dat werkzaamheden welke de bewaarnemer niet op zich wenst te nemen, met diens toestemming kunnen worden uitgevoerd door of namens de bewaargever onder toezicht van de bewaarnemer en tegen betaling voor het toezicht.

2.  Onder werkzaamheden zoals bedoeld in de eerste zin van lid 1 van dit artikel vallen onder andere, invriezen, overpakken, inpakken, ompakken, ontdooien, tempereren, controleren, wegen, snijden, portioneren, verzamelen, merken, stickeren, prijzen alsmede het afvullen of legen van vaten, tanks en containers.

3.  Met inachtneming van het bepaalde in artikel 55 van deze algemene voorwaarden is de bewaarnemer noch tegenover de bewaargever noch tegenover derden aanspra- kelijk voor schade toegebracht bij of in verband met voornoemde werkzaamheden.

4.  Voor zover door het verrichten van werkzaamheden door de bewaarnemer, in de zin van de produktaansprakelijkheidswetgeving  een ‘nieuw’ produkt mocht ontstaan, zal steeds de bewaargever en nimmer de bewaarnemer als producent worden aangemerkt. Op de ‘bewerkte’ goederen zal de bewaargever zijn eigen merk- of onderscheidingsteken dienen aan te (laten) brengen. Mocht de bewaargever nala- tig blijven zulks te doen, dan is de bewaarnemer gerechtigd op de goederen een aanduiding aan te brengen, vermeldend de naam, adres en woonplaats van de be- waargever. Alle hiermee samenhangende kosten komen voor rekening van bewaar- gever. Indien echter ook van overheidswege verplichte merktekens moeten worden aangebracht is bewaarnemer bij weigering van bewaargever dit te doen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

5.  De bewaargever vrijwaart de bewaarnemer voor aanspraken van derden, hoe ook genaamd, gebaseerd op de produktaansprakelijkheidswetgeving.

artikel 45 betalingsvoorwaarden.

1.  Alle bedragen, die uit welke hoofde dan ook door de bewaargever aan de bewaarnemer verschuldigd zijn, dienen terstond en zonder toepassing van verrekening dan wel opschorting dienen te worden betaald op de daartoe bekend gemaakte vervaldag.

2.  Tenzij anders is overeengekomen geldt voor de bewaargever als betalingstermijn één maand na factuurdatum. Indien betaling binnen voornoemde periode niet heeft plaatsgevonden is bewaargever van rechtswege in verzuim. Vanaf dat moment is de bewaargever een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte daarvan.

3.  Het bewaarloon en – indien de goederen door bemiddeling van het Koel/Vrieshuis zijn verzekerd – de premies en kosten van verzekering, zullen in rekening worden gebracht over de overeengekomen periode, waarbij een gedeelte van deze periode als een volle periode zal worden aangemerkt.

4.  De bewaarnemer heeft het recht om bij elke verandering in de financiële situatie van bewaargever, een verandering van eigenaar(s) en bij gerede twijfel aan de solvabiliteit van de bewaargever, zowel vóór als tijdens de looptijd van de bewaarnemings- overeenkomst, zekerheidsstelling te verlangen. Bij het niet nakomen hiervan is de bewaarnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder tot vergoeding van enige schade gehouden te zijn, onverminderd de verplichting van de bewaargever de schade die de bewaarnemer door de ontbinding lijdt te vergoeden.

5.  Alle vorderingen van de bewaarnemer op de bewaargever zullen terstond opeisbaar zijn indien de bewaargever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, er beslag op de goederen van de bewaargever wordt gelegd of hij anderszins de vrije beschikking over zijn vermogen verliest, indien hij een akkoord aan zijn schuldeisers aanbiedt, indien hij ingebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens de bewaarnemer, dan wel indien hij ophoudt zijn bedrijf uit te oefenen of – in geval van een rechtspersoon of vennootschap – indien deze in liquidatie treedt.

6.  Bij overschrijding van enige betalingstermijn,  op grond waarvan de bewaargever van rechtswege in verzuim is, is deze alle kosten verschuldigd die ter inning van de vordering moeten worden gemaakt. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van de verrichte werkzaamheden  en de richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van euro 500,–. Enkel door het in verzuim zijn, zijn de buitengerechtelijke kosten verschuldigd zonder dat deze hoeven te zijn aangezegd.

artikel 46 retentierecht en pandrecht alsmede verpanding.

1.  Tot zekerheid voor de betaling van al hetgeen de bewaargever en/of enige ceelhouder aan de bewaarnemer uit welke hoofde dan ook verschuldigd is of zal worden, zal de bewaarnemer zowel het retentie- als het pandrecht hebben op alle gelden en goederen van de bewaargever en/of enige ceelhouder, die de bewaarnemer te eni- ger tijd onder zich heeft. Het pandrecht wordt gevestigd door het enkel aangaan van de bewaarnemingsovereenkomst en het in de macht van de bewaarnemer brengen van de goederen doordat deze zich op zijn terrein bevinden. Onder “zijn terrein” tevens te verstaan door de bewaarnemer elders gehuurde Koel/vriesruimte.

2.  In het geval aan de goederen schade ontstaat, waarvoor bewaargever  – al dan niet door tussenkomst van de bewaarnemer – een verzekering heeft afgesloten, is de bewaargever verplicht om binnen 2 dagen na een daartoe strekkend verzoek van bewaarnemer, de vordering uit hoofde van de verzekeringsovereenkomst  aan bewaarnemer te verpanden, tenzij de bewaargever tot de onmiddellijke betaling overgaat van hetgeen bewaarnemer heeft te vorderen en/of – naar genoegen van de bewaarnemer – voldoende zekerheid stelt voor de met de bewaring samen- hangende, nog niet opeisbare verplichtingen.

3.  De bewaarnemer zal ook tegenover de houder van een ceel zijn retentierecht en pandrecht op gelijke wijze als tegenover de aansprakelijke bewaargever op de hou- der van de betrokken ceel kunnen uitoefenen alsmede – tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen – ter voldoening van vorderingen op eerdere bewaargevers van de betrokken goederen. Het enkele feit dat de bewaarnemer bij de afgifte van een ceel betrokken is of wordt doet aan het overige, in dit lid gestelde, geen afbreuk.

4.  Indien de goederen als gevolg van het uitoefenen van het pandrecht door de be- waarnemer openbaar worden verkocht, worden tot de executiekosten gerekend alle kosten die de bewaarnemer zelf of bij de executie in te schakelen derden heeft moeten maken om tot openbare verkoping te geraken. Onder deze kosten tevens begrepen de kosten van een door de bewaarnemer op voorhand ingeschakelde taxateur. Komt de bewaarnemer met de bewaargever c.q. de ceelhouder overeen dat onderhandse verkoop kan plaatsvinden dan komen alle kosten verbonden aan het voorbereiden  en realiseren van die onderhandse  verkoop voor rekening van de bewaargever. De bewaarnemer kan deze kosten verhalen op de opbrengst van onderhandse verkoop. Indien voor de onderhandse verkoop het verkrijgen van toe- stemming van de President van de Rechtbank noodzakelijk blijkt, komen de door de bewaarnemer voor het verkrijgen van deze toestemming te maken kosten integraal voor rekening van de bewaargever, welke kosten de bewaarnemer eveneens op de uiteindelijke verkoopopbrengst kan verhalen. De regeling zoals genoemd in artikel
36 van deze algemene voorwaarden is ook hier onverkort van toepassing.

5.  De bewaarnemer is gerechtigd om door de bewaargever verstrekte opdrachten voor werkzaamheden, niet zijnde bewaarnemings- of bewerkingswerkzaamheden (bij- voorbeeld transportwerkzaamheden) te laten verrichten door een aan de onderne- ming van bewaarnemer gelieerde onderneming ( een onderneming behorende tot de bedrijvengroep waarvan ook de onderneming van bewaarnemer deel uit maakt). Niettegenstaande  het feit dat op praktische gronden tot rechtstreekse facturering door gelieerde ondernemingen aan de bewaargever kan worden besloten, heeft de vordering uit deze werkzaamheden te gelden als een vordering van de bewaarne- mer op de bewaargever, zodat het in dit artikel opgenomen pand- en retentierecht ook voor die vorderingen van toepassing is.

artikel 47 afgifte van celen.

1.  Nadat een partij of een hoeveelheid goederen is opgeslagen en het aantal en/of het gewicht en de identiteit daarvan door de bewaarnemer is vastgesteld, kan er op verzoek van de bewaargever een ceel of delivery-order worden afgegeven, met dien verstande echter dat:
a.  De bewaarnemer niet aan het verzoek tot afgifte van een ceel of delivery-order behoeft te voldoen, voordat de bewaargever aan al zijn verplichtingen tegenover de bewaarnemer heeft voldaan;
b.   de bewaarnemer gerechtigd zal zijn de afgifte van een ceel te weigeren, indien hij daartoe gronden aanwezig acht, zulks te beoordelen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid.

2.  De celen en delivery-orders zullen een clausule bevatten, welke de Nekovri voor- waarden van toepassing verklaart.

3.  Niettegenstaande het bepaalde in artikel 55 van deze algemene voorwaarden draagt de bewaarnemer geen verantwoordelijkheid voor de juistheid van bijzonderheden, die voorkomen op celen en delivery-orders of welke andere documenten dan ook, afgegeven door de bewaarnemer en die betrekking hebben op de aard en de kwali- teit van de goederen, indien voor de vaststelling daarvan een speciale vakkennis of meer dan een oppervlakkig onderzoek vereist is.

artikel 48 kennisgevingen aan ceelhouders.

Indien de bewaarnemer een kennisgeving wenst te doen aan een houder van een ceel, wiens naam of adres niet aan hem bekend is gemaakt, zal dit op kosten van de ceelhouder geschieden door middel van een aankondiging in een landelijk dagblad waarvan de oplage meer dan 400.000 stuks bedraagt.

artikel 49 eigendomsovergang van de goederen welke aan de bewaarnemer zijn toevertrouwd.

1.  De bewaarnemer is niet verplicht tot erkenning van de eigendomsoverdracht door de bewaargever aan een derde van goederen welke aan de bewaarnemer zijn toe- vertrouwd, alvorens alle vorderingen zijn voldaan die hij uit welke hoofde dan ook heeft op de bewaargever die de goederen wenst over te dragen.

2.  Indien de eigendom van goederen, welke aan de bewaarnemer zijn toevertrouwd in geschil is tussen twee of meer partijen, of indien op zodanige goederen beslag wordt gelegd door derden, zal de bewaarnemer het recht hebben zijn belang bij de goederen in verband met zodanig geschil of beslag te beschermen onder andere door het inroepen van juridische bijstand en/of door het aanhangig maken van een procedure. De kosten van deze acties zullen voor rekening van de bewaargever zijn.

3.  De oorspronkelijke  bewaargever blijft jegens de bewaarnemer aansprakelijk voor alle vorderingen van de bewaarnemer terzake of in verband met de bewaarneming, ook indien deze ontstaan zijn na de overdracht van de goederen, tenzij de bewaar- nemer de bewaargever van deze aansprakelijkheid schriftelijk ontheven heeft.

4.  Het pandrecht, als omschreven in artikel 46, blijft te allen tijde op de goederen rus- ten tot het moment dat alle vorderingen van de bewaarnemer op de oorspronkelijke bewaargever zijn voldaan.

5.  Na overdracht van de goederen geldt de nieuwe eigenaar tevens als bewaargever en is hij naast zijn voorganger hoofdelijk aansprakelijk voor alle in de lid 3 van dit ar- tikel bedoelde vorderingen, ook voor zover deze vóór de overdracht zijn ontstaan.

artikel 50 afgifte van de goederen door de bewaarnemer.

1.  Indien een ceel in omloop is zullen de goederen welke aan de bewaarnemer zijn toe- vertrouwd, uitsluitend en alleen worden afgeleverd tegen inlevering van die ceel.

2.  Indien geen ceel is afgegeven zal de bewaarnemer het recht hebben te verlangen, dat alvorens de goederen worden afgeleverd, een ontvangstbewijs (inslagbon) of schriftelijke opgaaf, rechtsgeldig ondertekend door de bewaarnemer of diens vertegenwoordiger, bij de bewaarnemer wordt ingeleverd.

artikel 51 verlies of tenietgaan van documenten.

1.  Indien een ceel verloren is gegaan, is vernietigd of anderszins in het ongerede is geraakt en de bewaarnemer daarvan per aangetekende brief in kennis is gesteld, in welke de inhoud van die ceel wordt beschreven, dan zal de bewaarnemer desgevraagd en mits hij geen reden heeft tot twijfel aan de juistheid van de gronden voor een zodanig verzoek, tweemaal met een tussenruimte van tenminste veertien da- gen kennisgevingen plaatsen in een landelijk dagblad, waarbij de belanghebbenden bij het desbetreffende document worden opgeroepen zich onverwijld ten kantore van de bewaarnemer  te vervoegen. De kosten van deze kennisgevingen  dienen op voorhand door de degene die rechten op de goederen pretendeert voldaan te worden.

2.  De bewaarnemer is gerechtigd een duplicaat-ceel of een duplicaat-delivery-order, vermeldend het woord duplicaat aan de aanvrager af te geven, mits niemand zich binnen veertien dagen na de datum van de tweede oproep als rechthebbende op de vernietigde of verloren gegane ceel of delivery-order bij de bewaarnemer heeft ver- voegd. Door afgifte van zodanige duplicaat-ceel of duplicaat-delivery-order verliest de oude ceel of delivery-order zijn geldigheid tegenover de bewaarnemer.

3.  Degene aan wie de bewaarnemer  een duplicaat-ceel  of duplicaat-delivery-order heeft afgegeven vrijwaart daardoor de bewaarnemer tegen alle verlies of schade welke van zodanige afgifte het gevolg mag zijn en betaalt aan de bewaarnemer alle kosten, welke in verband met afgifte voor de bewaarnemer zijn ontstaan.

artikel 52 verzekering van de aan de bewaarnemer toevertrouwde goederen.

1.  De bewaarnemer zal, tenzij dat uitdrukkelijk met de bewaargever is overeengekomen, nimmer verplicht zijn verzekeringen af te sluiten ten behoeve van de goederen die aan de bewaarnemer zijn toevertrouwd.

2.  In alle gevallen waarin de goederen welke aan de bewaarnemer zijn toevertrouwd zijn verzekerd, is – in geval zich een schade veroorzakend evenement voordoet – bewaargever op eerste verzoek verplicht om diens vordering op de verzekeraar aan de bewaarnemer te verpanden, tot meerdere zekerheid van al hetgeen de bewaar- gever aan de bewaarnemer verschuldigd is.

3.  Wordt in geval van schade aan of verlies van de goederen, welke aan de bewaar- nemer zijn toevertrouwd door brand of enige andere oorzaak, diens medewerking ingeroepen voor het vaststellen van zodanig verlies of zodanige schade, dan zal de bewaarnemer gerechtigd zijn te vorderen, dat het bedrag van de daarmee samen- hangende kosten inclusief van de beloning terzake zijn bemoeienissen aan hem worden vooruitbetaald dan wel dat daarvoor zekerheid wordt gesteld.

4.  Tenzij anders is overeengekomen, zullen verzekeringen welke door de bewaarne- mer op verzoek van de bewaargever gesloten zijn van maand tot maand doorlopen. Verzekeringen zullen eindigen aan het einde van de maand, waarin zij door de bewaargever aan de bewaarnemer zijn opgezegd of waarin de goederen hebben opgehouden bij de bewaarnemer in bewaarneming te zijn. Bij aflevering van een deel van de goederen zal de bewaargever aan de bewaarnemer opgeven voor welk bedrag deze de overblijvende goederen wenst te doen verzekeren. Bij gebreke van een zodanige opgave zal de bewaarnemer gerechtigd zijn het verzekerd bedrag te verminderen, in dezelfde verhouding als de goederen in aantal, gewicht of maat verminderd zijn.

5.  Indien door tussenkomst van de bewaargever een verzekering is afgesloten, is de bewaargever nimmer aansprakelijk voor een niet juiste hoogte van de verzekerde bedragen.

artikel 53 schade aan Koel/Vrieshuis en/of bijbehorende installaties.

De bewaargever is aansprakelijk voor alle schade van welke aard dan ook die door de door hem ter bewaring en/of bewerking goederen aan het Koel/Vrieshuis, de Koel/ Vrieshuisinstallatie en/of andere bezittingen van de bewaarnemer zijn of worden toege- bracht, ongeacht of de schade voor de bewaargever te voorzien was.

artikel 54 vorderingen van derden.

1.  Indien door derden vorderingen tegen de bewaarnemer worden ingesteld wegens dood, lichamelijk letsel, schade in verband met de opslag resp. bewerking van goe- deren van de bewaargever of hun aanwezigheid in de Koel/Vrieshuizen, vrijwaart de bewaargever onverminderd het bepaalde in het tweede lid van artikel 55 van deze algemene voorwaarden de bewaarnemer voor alle zodanige vorderingen als tegen deze mochten worden ingesteld.

2.  Op gelijke voet dient de bewaargever de bewaarnemer te vrijwaren indien de be- waarnemer in vrijwaring wordt opgeroepen door derden naar aanleiding van een regresvordering, hoe dan ook genaamd, voortvloeiende uit de door of namens op- drachtgever of een partij die is gesubrogeerd in de rechten van of heeft overgeno- men de rechten van de tegen de opdrachtgever ingestelde vordering tot vergoeding van schade toegebracht aan goederen van de bewaargever die zich bevinden of bevonden hebben in het Koel/Vrieshuis.

artikel 55 omschrijving van de aansprakelijkheid van de bewaarnemer.

1.  Mede op grond van de hierna opgesomde omstandigheden komen bewaargever en bewaarnemer overeen dat de aansprakelijkheid van de bewaarnemer wordt beperkt in de zin van de hierna volgende artikelleden. Zonder uitputtend te zijn, liggen de navolgende omstandigheden daaraan mede ten grondslag.

–  Er is een grote discrepantie tussen de waarde van de ter bewaring en/of be- werking aangeboden goederen en de kosten van opslag en bewerking die door bewaarnemer aan de bewaargever in rekening worden gebracht. Aldus loopt de bewaarnemer voor een relatief geringe vergoeding grote risico’s die zelfs het voortbestaan van zijn bedrijf in gevaar kunnen brengen.
–  Het verzekeren  van contractuele  aansprakelijkheid  is slechts mogelijk  tegen zeer hoge premies. De bewaargever zelf heeft de mogelijkheid om door hem ter bewaring en/of bewerking aangeboden goederen tegen alle van buiten ko- mende onheil aanmerkelijk goedkoper te verzekeren.
–  De opslag in een Koel/Vrieshuis vindt plaats omdat de goederen aan bederf onderhevig zijn. De aard van de producten en hun kwaliteit op het moment van inslag, zijn van grote invloed op de bederflijkheid, terwijl de bewaarnemer daar- op geen andere invloed kan uitoefenen dan het handhaven van de gewenste bewaartemperatuur.
–  Herkomst en samenstelling van de goederen zijn door de bewaarnemer niet of slechts in zeer beperkte mate bekend, terwijl van bewaarnemer niet gevergd kan worden dat hij daarnaar speciaal onderzoek verricht.

2.  De bewaarnemer zal zorgdragen dat ten aanzien van hem ter bewaring en/of be- werking toevertrouwde goederen de zorg van een goed bewaarder in acht wordt genomen.

3.  Niettegenstaande hetgeen elders in deze algemene voorwaarden ten aanzien van uitsluiting van aansprakelijkheid is bepaald, is de bewaarnemer jegens de bewaar- gever of derden nimmer aansprakelijk voor schade, verlies, vorderingen van derden, boetes en/of kosten, op welke wijze dan ook ontstaan, tenzij de bewaargever aan- toont dat die schade, dat verlies, die vorderingen van derden of die kosten veroor- zaakt zijn door, naar objectieve maatstaven gemeten opzet, grove schuld of grove nalatigheid van de bewaarnemer zelf dan wel van zijn leidinggevende ondergeschik- ten.

4.  De bewaarnemer is nimmer aansprakelijk voor fouten van ondergeschikten, niet- ondergeschikten en vertegenwoordigers tenzij aantoonbaar is dat de bewaarnemer duidelijk tekort is geschoten.

5.  Indien de bewaarnemer met inachtneming van de voorgaande leden niettemin aan- sprakelijk is, zal deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt zijn:
in het geval van bewaring van goederen
–  tot maximaal het bedrag gelijk aan zesmaal het berekende bewaarloon over één maand van de betreffende partij goederen.
in het geval van bewerking van goederen
–  tot tweemaal het voor de betreffende partij goederen in rekening gebrachte be- werkingsloon en wel van die activiteit waarbij schade is geleden.
Aansprakelijkheid voor gevolgschade is uitdrukkelijk uitgesloten.

artikel 56 overmacht

1.  Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden dient te worden ver- staan, naast hetgeen daar omtrent in de Wet en Jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, direct dan wel indirect, voorzienbaar of niet voor- zienbaar waardoor de bewaarnemer niet aan zijn verplichtingen uit hoofde van de bewaarnemingsovereenkomst  kan voldoen, werkstakingen in het eigen bedrijf en het uitvallen van de Koel/Vrieshuisinstallaties daaronder begrepen.

2.  Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden tevens te verstaan:
–  natuurlijke hoedanigheid van de goederen;
–  kwaliteitsveranderingen door verloop van de tijd;
–  schimmel en innerlijk bederf;
–  gisting, roest, uitslaan, bevriezing, smelten, stollen,
–  vergassen, indroging, gewichtsverlies, lekkage en bederf,
–  schade door ratten, muizen, insekten, wormen en ander ongedierte;
–  schade  veroorzaakt  door andere  goederen  – verborgen  gebreken  van Koel/ Vrieshuisgebouwen en/of Koel/Vrieshuisinstallaties;
–  alle andere omstandigheden die de bewaarnemer redelijkerwijs niet heeft kun- nen voorkomen.

3.  De bewaarnemer is niet gehouden zijn verplichtingen na te komen gedurende en na de periode waarin de overmacht of de gevolgen daarvan de nakoming van zijn verplichtingen belemmeren of verhinderen.

artikel 57 werkingssfeer van beschermende bepalingen.

Alle onderaannemers, agenten, vertegenwoordigers, werknemers of anderen die een opdracht hebben ontvangen van, of die zijn aangesteld dan wel in dienst genomen door de bewaarnemer, genieten ieder voor zich dezelfde bescherming en zijn gerechtigd tot dezelfde uitsluitingen, ontheffingen en beperkingen van de aansprakelijkheid als ten aanzien van de bewaarnemer zelf zullen gelden ingevolge deze algemene voorwaarden of ingevolge de bewaarnemingsovereenkomst tussen partijen.

artikel 58 verval van vorderingen tegen de bewaarnemer.

1.  Alle vorderingen tegen de bewaarnemer vervallen, indien de schade, het verlies, vorderingen van derden, boetes, resp. kosten niet te zijner kennis zijn gebracht uiterlijk binnen 48 uur nadat de goederen ophouden bij bewaarnemer in bewaarne- ming te zijn tenzij de bewaargever aantoont de schade, het verlies, de vorderingen van derden, de boetes resp. de kosten niet eerder te hebben kunnen melden, in welk geval melding dient te geschieden binnen 24 uur nadat voornoemde feiten aan bewaargever kenbaar zijn geworden.

2.  Elk vorderingsrecht van bewaargever tegen bewaarnemer vervalt 6 maanden na af- loop van de dag waarop enige schade aan of verlies van de goederen ter kennis van de bewaargever is gebracht, c.q. de bewaargever enige schade met inachtneming van de in lid 1 van dit artikel ter kennis heeft gebracht van de bewaarnemer, tenzij binnen genoemde periode de vordering in rechte aanhangig is gemaakt.

3.  De reclametermijn op door de bewaarnemer verzonden facturen bedraagt 8 dagen.
Is binnen die termijn niet gereclameerd, dan wordt de factuur geacht de daarop in rekening gebrachte opslag en/of bewerkingskosten juist te hebben weergegeven.

artikel 59 gedeeltelijke nietigheid.

Indien enig beding van deze algemene voorwaarden, dan wel enig onderdeel van een bewaarnemingsovereenkomst nietig mocht zijn of worden vernietigd dan laat dat de overige bedingen van deze algemene voorwaarden dan wel de overige onderdelen van de bewaarnemingsovereenkomst volledig intact.
Partijen zullen alsdan voor het nietige of vernietigde beding c.q. het nietige of vernie- tigde onderdeel van de bewaarnemingsovereenkomst  een regeling treffen die de oor- spronkelijke bedoeling die partijen bij de bewaarnemingsovereenkomst en de daarmee samenhangende algemene voorwaarden hadden het dichtst benadert.

artikel 60

vervallen
artikel 61 bevoegde rechter en toepasselijk recht.

1.  Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

2.  Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van overeenkomsten waar- op deze algemene voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van nadere overeenkomsten welke daarmede verband houden, zullen worden berecht door de rechter die bevoegd is ter plaatse waar de bewaarnemer is gevestigd, tenzij de bewaarnemer zou besluiten de procedure aanhangig te maken bij een andere be- voegde rechter.

3.  Ter keuze van de bewaarnemer kan het geschil echter ook worden onderworpen aan arbitrage door één of drie arbiters op welke arbitrage van toepassing zullen zijn de regels van het Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam. Deze regeling geldt tot het moment dat een eigen Arbitrage Instituut voor de Koel-en Vriessector is opgericht. Dan zullen de voorwaarden van dat Instituut van toepassing zijn.

4.  Indien aan de bewaarnemer schriftelijk wordt verzocht zich uit te laten omtrent de keuze tussen de bevoegde rechter of arbitrage, zal de bewaarnemer uiterlijk binnen
14 dagen na binnenkomst van het verzoek schriftelijk aan de bewaargever die keuze kenbaar maken, bij gebreke waarvan de keuze bindend aan de bewaargever is.

artikel 62 vindplaats algemene voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld per 01-01-2015. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst met Med Storage.